Aktualności

Otwarty nabór partnera

Ilustracja do informacji: Otwarty nabór partnera
 
Gmina Otmuchów ogłasza otwarty nabór partnera/ów do projektu na który Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r. poz. 1146).
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.otmuchow.pl
Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WO 2014-2020  Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
3) przedsiębiorstwa;
4) jednostki sektora finansów publicznych;
5) organizacje pozarządowe;
6) kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
7) szkoły wyższe;
8) spółdzielnie mieszkaniowe.
 
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”. Głównym celem jest efektywna rewitalizacja infrastruktury miejskiej, wpływająca bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych i poprawiająca spójność przestrzenną.
Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.
Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Zgodność Podmiotu z zapisami  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020    Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 17.03.2017 do 10.04.2017r. do godz. 16.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Augustyna i Jaromira ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda