Aktualności

O!strzegator. Ponownie prosimy o opinie!!!

Ilustracja do informacji: O!strzegator. Ponownie prosimy o opinie!!!
Informujemy, że Urząd Miejski w Otmuchowie jest w trakcie testów aplikacji na smartfony do wysyłania mieszkańcom komunikatów o ostrzeżeniach pogodowych, informacji o miejscowych zagrożeniach i ważnych wydarzeniach.
Wykorzystując wymienioną aplikację Urząd Miejski w Otmuchowie będzie wysyłał komunikaty dla terenu całej Gminy Otmuchów.
Aplikacja wykorzystuje mechanizmy geolokalizacji tzn. że dostajemy komunikaty, obejmujące lokalizacje, które sobie zdefiniujemy. Można również określić kategorie komunikatów, które chcemy otrzymywać i dostosować aplikację do swoich potrzeb.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Otmuchów do zainstalowania aplikacji O!strzegator.
Aplikacja jest dostępna w Google Play pod nazwą Ostrzegator.
Pierwsze kroki jakie powinniśmy zrobić po zainstalowaniu aplikacji, to określenie lokalizacji oraz kategorii komunikatów. Zachęcamy do zaznaczenia wszystkich kategorii komunikatów, a jako minimum sugerujemy kategorie „Ostrzeżenia hydrologiczne”, „Ostrzeżenia meteorologiczne” oraz „Komunikaty”.
Korzystanie z aplikacji nie wymaga aktywacji, zakładania konta, podawania danych osobowych oraz numeru telefonu. Działa od razu po zainstalowaniu! Aplikacja Ostrzegator nie przesyła i nie gromadzi żadnych danych osobowych takich jak numer telefonu, lokalizacja Twoja i miejsc, które Cię interesują, lista kontaktów itp. Jest bezpłatna i nie przesyła żadnych reklam.
 
Czekamy na wszelkie opinie na temat aplikacji.
 • 15-03-2017

Otwarty nabór partnera

Ilustracja do informacji: Otwarty nabór partnera
 
Gmina Otmuchów ogłasza otwarty nabór partnera/ów do projektu na który Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r. poz. 1146).
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.otmuchow.pl
Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WO 2014-2020  Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
3) przedsiębiorstwa;
4) jednostki sektora finansów publicznych;
5) organizacje pozarządowe;
6) kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
7) szkoły wyższe;
8) spółdzielnie mieszkaniowe.
 
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”. Głównym celem jest efektywna rewitalizacja infrastruktury miejskiej, wpływająca bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych i poprawiająca spójność przestrzenną.
Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.
Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 5. Zgodność Podmiotu z zapisami  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020    Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 17.03.2017 do 10.04.2017r. do godz. 16.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; e-mail
 • 17-03-2017

Do zobaczenia we wrześniu

Ilustracja do informacji: Do zobaczenia we wrześniu
To była wyjątkowa środa w Zespole Szkół w Otmuchowie!!! To właśnie w tym dniu otworzono drzwi dla gimnazjalistów z Otmuchowa, Paczkowa, Kamiennika, Jarnołtowa i okolic, by zobaczyli, w jakiej szkole uczą się na co dzień, gdzie spędzają czas wolny i rozwiją swoje zainteresowania jej uczniowie. W holu gości witała dyrekcja szkoły, a uczniowie – przewodnicy-  oprowadzali młodszych kolegów, prezentując im wybrane przedmioty na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Można było zapoznać się z codzienną pracą techników informatyków oraz geodetów, zagrać w grę, złożyć komputer, czy zrobić profesjonalne pomiary geodezyjne. W innym miejscu pasjonaci „ratowali życie” na stoisku PCK, kroili i obserwowali pod mikroskopem serce zwierzaka. Byli tacy, co stwierdzali, że dzień bez matmy to dzień stracony- i zachęcali do rozwiązania łamigłówek matematyczno-logicznych. Jeszcze inna grupa uczniów pokazywała naprawdę wielką kasę i robiła doświadczenia chemiczne na banknotach. Uczniowie szkoły zawodowej prezentowali rodzaje mąki do wypieków i pachnące efekty pracy piekarza. Byli i mechanicy, którzy z pasją rozebrali i złożyli motor. Niezwykły tłok był na stanowisku fryzjerek, które oferowały ścięcie, albo całkowitą metamorfozę fryzury. W holu można było pograć w gry i zaprogramować robota, a potem odpocząć w kawiarence, gdzie maturzystki prezentowały swoje filmy nakręcone na multimediach. Dla każdego znalazło się coś interesującego. A niepewni swojej kariery edukacyjnej, mogli porozmawiać na temat różnych możliwości kształcenia z nauczycielami szkoły na spotkaniach  w małych grupach. Na koniec wszyscy zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów, którzy mają w szkole możliwość rozwijania zainteresowań. Na scenie można było zobaczyć półprofesjonalny- bo szkolny- TEATR BEZ NAZWY, grupę taneczną w prezentacji tańców nowoczesnych, znany już w okolicy muzyczny zespół „CZTERY AMPERY” i gości ( gościnnie wystąpiły Asia i Gabrysia - także uczennice szkoły). Ukoronowaniem występu był pokaz jujitsu - uczniów, którzy osiągają sukcesy na szczeblu ogólnopolskim oraz pokaz koszykarzy, którzy uczestniczą w prężnie rozwijającej się w szkole sekcji. Dzień pełen wrażeń, sympatycznych spotkań, nowych znajomości. Na dziś koniec- ale… Do zobaczeniea we wrześniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Do zobaczenia we wrześniu

 • 17-03-2017

Rozpoczęcie kampanii "STOP pożarom traw!"

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie kampanii "STOP pożarom traw!"
Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych.
W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.
Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.
Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.
 • 17-03-2017

Program Pomocy Dzieciom

Ilustracja do informacji: Program Pomocy Dzieciom
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
 
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
 
                                    Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                   Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                   1% KRS: 00000 14574
                                    Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80
                                   www.spes.org.pl e-mail: e-mail                                                                    
 
 • 17-03-2017

Rozpoczęły się wiosenne porządki

Ilustracja do informacji: Rozpoczęły się wiosenne porządki
Za oknem coraz cieplej, przyroda budzi się do życia, a ta wiosenna atmosfera powszechnej odnowy sprawia, że niejedni z nas marzą o jakiejś zmianie. Chcemy pozbyć się zimowej ociężałości, jak przyroda zacząć od nowa - oczyszczone, świeże i gotowe na wprowadzenie zmian na lepsze nasze codzienne życie. W gminie trwają na dobre wiosenne porządki. Gospodarstwo Komunalne sprząta dokładnie miasto. Efekty są już widoczne. Przez najbliższe dni pracownicy będą oczyszczać ulice i chodniki, a następnie porządkować skwery i rowy przydrożne. A jest co robić. Parki, przydrożne rowy, koryta cieków wodnych pełne są różnego rodzaju odpadów. Jeżeli pogoda dopisze zmiany będą postępować w szybkim tempie. Jak można zauważyć również mieszkańcy naszej gminy przystąpili do porządkowania po zimie swoich przydomowych posesji. Wszystko to potwierdza, że wiosna zbliża się wielkimi krokami.
 • 16-03-2017

Promocja zdrowego trybu życia

Ilustracja do informacji: Promocja zdrowego trybu życia
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grądach organizuje w dn. 01 kwietnia 2017 r. otwarte spotkanie dla społeczności lokalnej pod hasłem "Zdrowych i wesołych...." 
Podczas spotkania każdy będzie mógł przekonać się, że zdrowy tryb życia to nie ciężkie trudy i wyrzeczenia, lecz szereg przyjemności i korzyści dla ciała, duszy i umysłu. 
W programie "Pytanie na wielkanocne śniadanie" zaproszeni goście (m. in. trener tenisa ziemnego, studenci Dietetyki PWSZ w Nysie), nauczyciele i uczniowie będą próbowali przełamać stereotypy i uprzedzenia związane z różnymi zdrowymi aktywnościami, dzieląc się swoimi pasjami i doświadczeniami.
Każdy będzie też mógł też spróbować swych sił lub odkryć swoje zdolności w dostępnych dla wszystkich warsztatach plastycznych (tworzenie kartek świątecznych, pisanek i innych prac), tanecznych, w lekcji tenisa zimnego, w grach rekreacyjnych, a nawet w ćwiczeniach z pierwszej pomocy . 
 • 16-03-2017

Szkolenie dla rolników

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nysie zaprasza na szkolenie dla rolników z powiatu nyskiego, dotyczące zasad przyznawania dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2017. Szkolenie odbędzie się w dniu 22 marca br.  w godzinach 9.00-12.00 w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Nysie (II piętro).
 • 16-03-2017

Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Ilustracja do informacji: Konkurs Plastyczny dla Dzieci
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2018. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.
Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.
Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Prace nie spełniające ww. wymogów nie będą oceniane.
W tym roku patronat honorowy nad konkursem objęli: Biskup Antoni Długosz, Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski.
Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Parafia Katolicka Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium NMP Skarżyckiej, Klasztor OO. Franciszkanów Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy, Księża Salezjanie z Sanktuarium Wspomożycielki i Królowej Beskidów w Szczyrku oraz Stowarzyszenie Zbója Szczyrka.
Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio FIAT, iTV Zawiercie, www.zawiercianskie.pl
Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe) dostępne są na stronie internetowej www.crl.org.pl oraz www.program-pit.org.pl w zakładce Nasze Inicjatywy.
Osoba koordynująca: Joanna Janik-Jaworska, tel. (32) 494 13 19, 533 421 953, e-mail: e-mail.
 
 
 
 
 
 • 16-03-2017

Maciejowice z Certyfikatem Produktu Lokalnego

Ilustracja do informacji: Maciejowice z Certyfikatem Produktu Lokalnego
 
W dniu 10 marca 2017 r. w  Powiatowym Muzeum w Nysie Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowicach  otrzymało Certyfikat Produktu Lokalnego przyznawany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Zgodnie z decyzją Komisji Oceniającej na listę produktów lokalnych zostały wpisane dwa maciejowickie produkty spożywcze:
 • Maciejowicka grochówka
 • Tarnopolskie gołąbki z kaszy gryczanej
Wpis na listę upoważnia do posługiwania się znakiem promocyjnym „Produkt Lokalny Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”.
Oba zgłoszone produkty mają długoletnia tradycję. Gołąbki z kaszy gryczanej, jak wskazuje nazwa tarnopolskie, przybyły z kresów wschodnich i były nieodzownym produktem na wigilijnym stole. Z czasem gościły też i przy innych okazjach.
Grochówka maciejowicka znana jest chyba wszystkim mieszkańcom gminy, gdyż serwowana jest corocznie na dożynkach gminnych. Niezastąpiona jest również na lokalnych imprezach plenerowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Maciejowice z Certyfikatem

 • 15-03-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panoramaBaner: Łódki jezioro wiosnaBaner: Zamek nocBaner: Rynek wiosnaBaner: Park wiosnaBaner: JezioroBaner: SolariumBaner: ZamekBaner: Lato kwiatów
Imieniny: Wiktora i Eustachego ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda