Projekty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

WSTĘP

Ilustracja do informacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 
GŁÓWNY SERWIS POIiŚ: www.pois.gov.pl
 
        W dniu 20 sierpnia 2013 r. Gmina Otmuchów podpisała umowę nr 9/POIiŚ/2013 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” nr POIS.01.01.00-00-319/12 realizowanego w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 951 125,18 PLN.
Gminie udzielone zostało dofinansowanie  w wysokości  1 791 597,04 PLN.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 
     Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Otmuchów i Wójcice, które to wchodzą w skład utworzonej Uchwałą XI/137/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2011r. Aglomeracji Nysa.
     Obszar realizacji projektu znajduje się w całości na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 338 Paczków-Niemodlin. Ponadto, inwestycja znajduje się na terenie Nysko-Otmuchowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego Uchwałą WRN w Opolu nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988r. Nosił on wówczas nazwę OChK „Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego”. Nazwę zmieniono na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/15/2000 z dnia 17 maja 2000r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 173). Celem jego utworzenia było zachowanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych na potrzeby rozwoju rekreacji.

7Galeria zdjęć: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ZAKRES PROJEKTU

 
     Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach projektu są kwalifikowane w całości w części netto. Poniższa tabela obrazuje zakres rzeczowy robót budowlanych w ramach projektu.
 
Tabela: Zakres rzeczowy prac budowlanych
 
Lp.
Rodzaj zadania
Wskaźnik realizacji zadania
Rok zakończenia zadania
1.
Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 - Wójcice
2002,30 mb
2014
2.
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny PE śr. 90 mm - Wójcice -etap II
189 mb
2014
3.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 - Wójcice
519,10 mb
2014
4.
Pompownie ścieków Wójcice PW-2
1 kpl.
2014
5.
Pompownie ścieków Wójcice PW-2 roboty elektryczne
1 kpl.
2014
6.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie PVC 200
1707,5 mb
2013
7.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie PVC 160  
833,5m mb
2013
 

Po zakończeniu całości inwestycji liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (os.) wyniesie – 504  (2015; w tym liczba osób przyłączonych: indywidualnie – 408 i z przemysłu – 96 RLM)
 
     Gmina posiada prawomocne pozwolenia na budowę dla 100% inwestycji, a tym samym posiada prawo do dysponowania gruntem na potrzeby inwestycji w 100% na podstawie uzgodnień z mieszkańcami i innymi podmiotami będącymi właścicielami działek przez które inwestycja przebiega. Również stan prawny jest w 100% uregulowany.
     Burmistrz Otmuchowa w celu zapewnienia właściwej realizacji projektu powołał Jednostkę Realizującą  Projekt oraz wyznaczył Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), który zdał egzamin i uzyskał certyfikat nr 638 w dn. 10.07.2012 r..

CELE I KORZYŚCI REALIZACJI PROJEKTU

 
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Gminy Otmuchów poprzez wzrost wyposażenia miasta Otmuchów oraz miejscowości Wójcice w system kanalizacji zbiorczej.
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Gmina Otmuchów w dużym stopniu ma charakter rolniczy, a zasoby glebowe stanowią podstawę prawidłowej gospodarki rolnej. Poprawa jakości przyrody pozytywnie oddziaływać będzie na wydajność i wartości odżywcze zawarte w plonach. Tym samym ograniczone dotąd możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego zostaną uwolnione.
Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów gminy zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno – kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu Gminy Otmuchów. Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i agroturystycznej gminy. Wysokie walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie gminy. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego gminy. Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.
 

Instytucje zaangażowane w projekt

Opis projektu

Informacja końcowa

W dniu 15 września Gmina Otmuchów podpisała protokół końcowy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice- II etap i tym samym zakończyła się realizacja zakresu rzeczowego projektu pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II”. W chwili obecnej trwa końcowe rozliczenie i komplementacja dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Decyzja powinna być wydana końcem roku 2014 r. i od tej daty mieszkańcy będą mogli podłączać się do nowo wybudowanej sieci do czego są zobowiązani zz art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Z 2013r.,poz.1399): obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku m.in. przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mieszkańcy otrzymają stosowne pisma o możliwości podłączenia wraz z niezbędnymi informacjami.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panorama zimaBaner: Jezioro windsurfing lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda