Rewitalizacja 2016 - 2020

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016 - 2022 dla Gminy Otmuchów Prezentacja założeń

  • 24-08-2016

Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020
 
Burmistrz Otmuchowa zaprasza do udziału w ostatnim spotkaniu, jakie odbędzie się w ramach konsultacji społecznych w sprawie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022.
 
 
W związku z przystąpieniem Gminy Otmuchów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 (Lokalny Program Rewitalizacji - LPR), Burmistrz Otmuchowa zaprasza do udziału w spotkaniu, jakie odbędzie się w dniu 22 sierpnia o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń w Ratuszu w Otmuchowie.
 
W trakcie spotkania przewiduje się:
   •     prezentację roboczej wersji LPR,
   •     sesję pytań i odpowiedzi,
   •     zbieranie opinii, uwag i sugestii.

Będzie to ostatnie wydarzenie z serii spotkań informacyjnych, konsultacyjnych i warsztatów, w ramach których zainteresowani mieszkańcy i instytucje mogą kształtować Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2022 dla Gminy Otmuchów.
 
Serdeczne zapraszamy.
  • 04-08-2016

Przypominamy że przyjmujemy zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr  XII/107/2016 z dnia 24.02.2016  w spr. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 przypominamy o możliwości składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.
Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 08.08.2016 r.
Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020 w ramach Działania 10.2 RPO WO, dla których LPR jest dokumentem obligatoryjnym. Możliwe będzie wsparcie z innych działań RPO WO czy PROW na lata 2014-2020 jak i programów krajowych, z możliwością wykorzystania preferencji dla projektów realizujących cele rewitalizacyjne.
Co do zasady projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.
  • 29-07-2016

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016 - 2022 dla Gminy Otmuchów - WARSZTATY

  • 29-07-2016

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Otmuchowa ze środków UE w okresie programowania 2014 -2020

  • 29-07-2016

BADANIE ANKIETOWE - KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU WSPARCIA ORAZ OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY OTMUCHÓW

  • 29-07-2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Otmuchowa ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022
 
W związku z przystąpieniem Gminy Otmuchów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 (Lokalny Program Rewitalizacji - LPR), Burmistrz Otmuchowa zaprasza mieszkańców, administratorów budynków, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Otmuchów do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym:
    •       możliwościom aplikowania o środki UE na działania rewitalizacyjne,
    •       zasadom opracowania LPR,
    •       zasadom i harmonogramowi konsultacji społecznych.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lipca 2016 roku w Sali Posiedzeń w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie, w godzinach 11:00 - 12:30 i zainauguruje proces konsultacji społecznych założeń do aktualizacji LPR, które potrwają do dnia 8 sierpnia br. i przyjmą formę m.in. spotkań, warsztatów, badań ankietowych, wywiadów, zbierania pisemnych i ustnych propozycji projektów, uwag i wniosków.
 
Pod pojęciem "rewitalizacja", rozumie się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w tych obszarach miasta, gdzie negatywne zjawiska społeczne są widoczne gołym okiem, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, stan środowiska jest zły, a stan infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko "remont". Remonty budynków, ich elewacji dachów czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Otmuchów na lata 2016-2022.
Dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji określi przedmiot programu rewitalizacji.

Burmistrz Otmuchowa ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przygotowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022
 
W związku z przystąpieniem Gminy Otmuchów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 (Lokalny Program Rewitalizacji - LPR), Burmistrz Otmuchowa zaprasza mieszkańców, administratorów budynków, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Otmuchów do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym:
    •       możliwościom aplikowania o środki UE na działania rewitalizacyjne,
    •       zasadom opracowania LPR,
    •       zasadom i harmonogramowi konsultacji społecznych.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku w Sali Posiedzeń w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie w godzinach 15:30 - 17:00 i zainauguruje proces konsultacji społecznych założeń do aktualizacji LPR, które potrwają do dnia 15 lipca br. i przyjmą formę m.in. spotkań, warsztatów, badań ankietowych, wywiadów, zbierania pisemnych propozycji projektów, uwag i wniosków.
 
Pod pojęciem "rewitalizacja", rozumie się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w tych obszarach miasta, gdzie negatywne zjawiska społeczne są widoczne gołym okiem, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, stan środowiska jest zły, a stan infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko "remont". Remonty budynków, ich elewacji dachów czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Otmuchów na lata 2016-2022.
Dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji określi przedmiot programu rewitalizacji.
  • 07-06-2016
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Most tory wiosnaBaner: Otmuchów panorama latoBaner: Zamek lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda