PROW 2014 - 2020

Zakończenie realizacji zadań

Zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami robót budowlanych w ramach zadań: „Zmiana nawierzchni drogi  wewnętrznej na działce 287  w miejscowości Wójcice”  orazZmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów” zakończono realizację zakresów rzeczowych tych inwestycji dokonując komisyjnych odbiorów wykonanych robót. W grudniu 2016r. zgodnie z umową zawartą między Gminą Otmuchów a Samorządem Województwa Opolskiego  przygotowane zostaną wnioski o płatność końcową rozliczające zadanie z instytucją dofinansowującą.
  • 22-11-2016

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 
W dniu 28 czerwca 2016r. Gmina Otmuchów podpisała dwie umowy o dofinansowanie na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadania pn: „Zmiana nawierzchni drogi  wewnętrznej na działce 287  w miejscowości Wójcice”  oraz „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów”.
 
Miejsce realizacji:
województwo opolskie, powiat nyski, gmina Otmuchów, miejscowości: Wójcice oraz Lubiatów.
 
 
Zakres projektów:
W ramach zadnia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi  wewnętrznej na działce 287  w miejscowości Wójcice” zostanie wykonane:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni,
- korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu grubości 10 cm,
- wykonanie stabilizacji cementem na poszerzeniu grubości 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzenie grubości 20 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego śr. grubości 15 cm,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- wykonanie warstwy wiążącej grubości 5,0 cm z betonu asfaltowego AC16W,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego AC11S,
- ścięcie, plantowanie i uzupełnienie poboczy.
Długość odcinka objęta inwestycją wynosi 825 mb. (powierzchnia jezdni - 2944,80 m2)
 
Zadanie pn.: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów” obejmuje dwie drogi:
Drogę gminną nr 106905O na dz. nr 205
Długość odcinka objęta inwestycją wynosi 233 mb., powierzchnia jezdni - 996,10 m2.
Zmiana nawierzchni jezdni będzie polegać na:
- rozebraniu nawierzchni z kostki
- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni
- wykonaniu stabilizacji cementem
- wykonaniu wartwy odsączającej
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
- uzupełnieniu lokalnych nierówności i ubytków betonem asfaltowym AC16W,
- oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem
- wykonaniu warstwy wiążącej grubości 5,0 cm z betonu asfaltowego AC16W
- wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego AC11S
- plantowaniu poboczy z wbudowaniem gruntu z korytowania
- wykonaniu remontu przepustu śr. 400 mm
- wykonaniu remontu ścieku z elementów betonowych
Drogę wewnętrzną na dz. nr 133 i 83
Długość odcinka objęta inwestycją wynosi 150 mb, powierzchnia jezdni objęta opracowaniem 637,50 m2.
Zmiana nawierzchni jezdni będzie polegać na:
- korytowaniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni jezdni,
- wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego śr. grubości 15 cm
- skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem
- wykonaniu warstwy wiążącej grubości 5,0 cm z betonu asfaltowego AC16W
- wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego AC11S
- ścięciu i plantowaniu poboczy zawyżonych poboczy
- odmuleniu istniejącego rowu i przepustów pod zjazdami
- uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym
 
Cele projektów:
Dla zadania pn: „Zmiana nawierzchni drogi  wewnętrznej na działce 287  w miejscowości Wójcice”
 
Celem operacji jest likwidacja barier komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wójcice poprzez  poprawę jakości drogi wewnętrznej  na działce 287 na odcinku 0,825 km.
 
 
Dla zadania pn: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów”:
 
Celem operacji jest  likwidacja barier komunikacyjnych i rozwojowych w miejscowości  Lubiatów poprzez poprawę jakości drogi gminnej nr 106905 O na długości 233 mb.  oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 o długości 150 mb. stanowiących dojazd do głównych obiektów użyteczności publicznej na obszarze miejscowości oraz drogę dojazdową w  kierunku miasta.
 
 
Realizacja:
W dniu 8 lipca 2016r. w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań wyłoniono wykonawców robót:
 
Dla zadania pn: „Zmiana nawierzchni drogi  wewnętrznej na działce 287  w miejscowości Wójcice” firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. ul. Objazdowa  24 57-300 Kłodzko
 
Dla zadania pn: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów”:
firmę: Budbis Paweł Bis Konradowa 1A 48-303 Nysa
 
Wykonawcy zgodnie z zawartymi umowami  na realizację robót budowlanych w ramach zadań zobowiązani są zakończyć prace do 28 października 2016r.
 
 
Wójcice Lubiatów droga wewnętrzna Lubiatów- droga gminna
 
  • 08-08-2016
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Most tory wiosnaBaner: Otmuchów panorama latoBaner: Zamek lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda