POIiŚ 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
W dniu 1 sierpnia 2016r. Gmina Otmuchów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV” w ramach II naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016
Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic:
III etap- ul. Warszawska, Reja, Prusa
IV etap- ul. Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki, Lipowa, 1-go Maja, Opolska oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej dla ulic A. Mickiewicza, J. Kossaka, Opolska
w Otmuchowie.
 
Cele przedsięwzięcia
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:
Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Gminy Otmuchów poprzez wzrost wyposażenia miasta Otmuchów w system kanalizacji zbiorczej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:
obszar środowiskowy
-ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu
i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
-dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG;
obszar społeczno – gospodarczy
-wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
-rozwój rolnictwa ekologicznego,
-wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy,
-rozwój turystyki i agroturystyki w gminie.
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Gmina Otmuchów w dużym stopniu ma charakter rolniczy, a zasoby glebowe stanowią podstawę prawidłowej gospodarki rolnej. Poprawa jakości przyrody pozytywnie oddziaływać będzie na wydajność i wartości odżywcze zawarte w plonach. Tym samym ograniczone dotąd możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego zostaną uwolnione.
Przyśpieszenie rzeczowej realizacji inwestycji poprzez pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zapobiegać będzie potencjalnemu zahamowaniu procesu kanalizowania gminy, co miało by miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych gminy.
 
Cele ilościowe/mierzalne
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele ilościowe:
 • zwiększenie liczby osób korzystających z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 402 RLM;
 • zwiększenie długości nowej sieci kanalizacyjnej – 4,3 km
 • zwiększenie długości sieci wodociągowej – 0,53 km
 • zwiększenie liczby osób korzystających z wybudowanej sieci wodociągowej: 20 osób.
W dniu 27 kwietnia 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0187/16
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0187/16-00
Planowany koszt całkowity projektu: 5 356 737,85 PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 85/100 PLN).
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 4 351 551,10 PLN (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 10/100 PLN).
Wysokość dofinansowania: 3 698 818,43 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście 43/100 PLN).
Zarządzeniem Burmistrza nr 61 z dnia 15.05.2017r. powołana została Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Otmuchowie – etap III i IV”
, która będzie odpowiadała za koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem, realizacją i rozliczeniem projektu zgodnie z prawem polskim, umową z NFOŚiGW oraz dokumentami i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIiŚ 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.
Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały
o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: e-mail.
Co należy zgłaszać
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
  i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
 
 
 • 24-05-2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Most tory wiosnaBaner: Otmuchów panorama latoBaner: Zamek lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda