Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie

W dniu 18 marca 2024 r. w sali posiedzeń Otmuchowskiego Ratusza w odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie.W obradach oprócz delegatów uczestniczyli: pani Stanisława Kosmal - Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz pan Artur Banasiak – sekretarz Urzędu Miasta I Gminy w Otmuchowie.

Tematem obrad było podsumowanie działalności otmuchowskiego Oddziału PCK w roku 2023 oraz ustalenie i zatwierdzenie programu działania na rok 2024. Sprawozdania z działalności za 2023 rok złożyły: Prezes OR PCK Teresa Stopyra oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OR PCK Wanda Mirek.

Zarząd oraz jednostki podstawowe: koło środowiskowe, kluby HDK PCK, szkolne koła PCK, kluby „Wiewiórka” realizowali zadania i cele zgodnie ze Statutem PCK i przyjętym planem pracy opartym na Strategii PCK 2030, koncentrując się głównie na takich działaniach jak: promocja zdrowia, pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo, pomoc społeczna, upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.

Delegaci wysoko ocenili działalność ZOR PCK. Pani Wiceprezes dziękowała członkom Stowarzyszenia za zapał i wysiłek wkładany w realizację codziennych zadań, za wielkie serce dla potrzebujących pomocy.

Na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej Zjazd przyjął sprawozdanie i udzielił absolutorium Zarządowi za 2023 r.  W dalszej części Zjazdu przyjęto do realizacji „Program działania na 2024 rok”.


Data publikacji:
 20-03-2024 18:31

Przewiń do góry