SESJA ZAP3 okok.jpeg

Informujemy, o zbliżającej się III Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie IX kadencji, która odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godz.  9.00. w Sali Narad otmuchowskiego Ratusza. 


Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2023 rok:
- debata;
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za rok 2023.

8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy:
- przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- odczytanie Uchwały Nr S/88/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 r.
- przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- odczytanie Uchwały Nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2023 rok;
- odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Otmuchów za 2023 rok oraz niezatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 rok;
- podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2023 rok.


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
- zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Otmuchowie,
- zmiany Uchwały Nr XLII/397/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
- przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Otmuchów;
- przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Otmuchów na lata 2024-2030,
- zmiany w uchwale Nr LVII/536/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2024 rok;
- zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji. 

Zachęcamy również do śledzenia transmisji dostępnej na stronie: https://otmuchow.posiedzenia.pl/? 


Data publikacji:
 24-06-2024 15:19

Przewiń do góry