Komisja Alkoholowa - obrazek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48–385  Otmuchów (budynek Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie)
tel. 77/ 431-50-17 w. 349

Komisja ma swoje posiedzenia w ostatni wtorek każdego miesiąca od  godz. 15.00.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie:

 1. Monika Kasalik             - Przewodnicząca Komisji
 2. Jerzy Tomczyszyn        - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Ewa Urzędowska          - Członek Komisji
 4. Renata Skiba               - Członek Komisji

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Otmuchów ściśle współpracując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Otmuchowie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie oraz kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Nysie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.


Głównym celami działań Komisji w Otmuchowie jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.
 
Zobowiązania do leczenia odwykowego następują poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu albo z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;
 • wykonanie wywiadu środowiskowego;
 • skierowanie w/w osoby  na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązkowego poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolne.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.


Komisja podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487), w szczególności poprzez:

 1. uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;
 3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - w zakresie ustalonym w ustawie;
 5. podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób doznających przemocy, członków ich rodzin i innych osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym prowadzenie rozmów z tymi osobami oraz przeprowadzanie wizyt w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych na Komisję z związku z nadużywaniem alkoholu.

 
Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.
 
Jeżeli masz problem z alkoholem ,możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 77/ 431-50-17 , gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.


Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie sobie i innym.
 
Z problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić osobiście do
Centrum Psychologii Zdrowia Psychicznego DORMED w Nysie które zakresem działania  obejmuje :
- Poradnię Terapii Uzależnień  (od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera/Internetu, seksu, bulimia i inne ),
- Dzienny oddział terapii uzależnień,
- Poradnię uzależnień dla dzieci i młodzieży.
 
Dane adresowe:
48-303 Nysa ul.Czarnieckiego 4A
tel. 77/ 427 10 85
kom. 882 096 660 lub 728 814 379
www.zozdormed.pl 
e-mail: dormed.nysa@interia.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00
dojazdy : Przystanek Piłsudskiego OPEX
autobusy: A1 , A2, B1, B2, B3, C1, C2

 

DOCWniosek o skierowanie na leczenie odwykowe (31,00KB)

DOCSkierowanie do Ośrodka leczenia odwykowego w Woskowicach Małych (38,00KB)

PDFSkierowanie do szpitala psychiatrycznego (159,88KB)

 

 

Grupa AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania grupy „ AA’’

Wszystkie spotkania są otwarte w każdy czwartek  miesiąca.
Plac Jana Pawła II 1 Otmuchów

Przewiń do góry