Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Jerzy Bracichowicz, jerzy.bracichowicz@otmuchow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 431 50 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-385 Otmuchów, ul. Zamkowa 6
Tel.: +48774315016
Faks: +48774315016
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie - ul. Zamkowa 6

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od Rynku i drugie od tyłu, parkingu.
 • Wejście od ulicy Zamkowej prowadzi zabytkowymi schodami i nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jednak na bramce wejściowej wisi informacja o wejściu dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. 
 • W holu na ścianie przy wejściu umieszczono oznaczony przycisk przywoływania pracownika. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego osoby niewidome i osoby słabowidzące. 
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
 • W budynku nie ma windy dostosowanej do transportu osób na wózkach inwalidzkich - obiekt zabytkowy. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko biura na parterze. 
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. 
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić na parterze budynku poprzez przycisk przywołujący pracownika, który zapewnia koniczną pomoc. 
Ratusz - ul. Rynek 1
 • Do lokalu prowadzi jedno wejście, pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze zabytkowego Ratusz, gdzie nie ma możliwości montażu wind i platform.
 • W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Wejście nie jest zabezpieczone brankami. 
 • Nie udostępnia się toalety. 
 • Do Ratusza można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • W lokalu nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Przewiń do góry